Daniela Pes

"Ca milla dia dì"

Vincitore Premio NuovoImaie e Miglior Musica

Musicultura

XXIX Ed. - 2018

Il commento di Musicultura

Ricerca di sonorità, coraggio e professionalità nella rivisitazione di testi, melodie e verve interpretative radicate nell’anima della propria terra.

Il testo

Ca dia immagghjnà
chi mi dia ingannà
ca mi diìa tantu
un modu d’oparà
comu chistu e a ca
no causagghja spantu?
E lu me’ dulc’incantu
lu teni ogghj pa’ vantu
credi ch’è valintìa
Ca milla dia dì, ca milla dia dì

Ceca e fora di sè
datu m’ha, cussì è
l’ultima dispidita
chidda chi solu a me
diìa dugna bè
e ancora la ‘ita
Candu più faurita
s’è da me disunita
e cu altu si lia
Ca milla dia dì, ca milla dia dì

Crudeli infidaltai, ingratta falsitai
suprata tirannia
Ca milla dia dì
e li me’ ghjusti lamenti
li ‘isculta e no li senti
chì li dani alligria
Ca milla dia dì

Ca milla dia dì chi mi dia tradì
ca tantu mi dia

Candu li mè carigni
pa iddha alti dissigni
faciani e avanzi
tand’alti bracci strigni
la beddha luci spigni
di li me’ ispiranzi
da chiddhi cunfidenzi
chi mi facìa innanzi
di lu tuttu mi pria
Ca milla dia dì, ca milla dia dì

E abà fugghj e cadi
e cu’ unu mi tradi
chi no cridia mai

Crudeli infidaltai
ingratta falsitai
suprata tirannia!
Ca milla dia dì
E li me’ ghjusti lamenti
li ‘isculta e no li senti
chì li dani alligria
Ca milla dia dì

Ca milla dia dì chi mi dia tradì
ca tantu mi dia