Paolo Russo

"U Friscu"

Vincitore

Musicultura

XXVI Ed. - 2015

Il commento di Musicultura

Felice bozzetto cinematografico di vita di paese, segnato da una apertura musicale piacevolmente ariosa.

Il testo

O paisi, o paisi…
ppì li strati du paisi, ucchi apirti e uricchi tisi
sta la genti a taliari, a scutari, a giudicari
A la chiazza du paisi
ccù li giacchi e li cammisi, pò passari n’annu e un misi…
Vugghiu fari all’amuri, haju timpu a passiari…

E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
Lalalà lai là lalalà laila lài
lalalà lai là lalalà laila là…

E li pazzi du paisi…
nudi e crudi e scunzulati, ccù li cani a ‘mminzu e strati
chiddi su’ sempri affamati
ccù li cani si spartunu u pani: “Te’ pazzu cani ‘stu pezzu di pani! Te’ pazzu cani ‘stu pezzu di pani!”
Ppì li strati du paisi
sta la genti assittata, ‘nti sta cauda jurnata:
“L’hai sintutu? L’hai sintutu? Chi qualcunu ha sparatu? Chi qualcunu ha murutu?”
“Iu ‘nni sacciu, un ‘mmi ‘cci ‘mmiscu, i staju ccà e mi pigghiu u friscu!”

E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
Lalalà lai là lalalà laila lài
lalalà lai là lalalà laila là…

A duminica a la missa
chì la genti si cunfessa, u parrinu ‘n capu a’rtari
dici a tutti cca na ffari: “Fati beni, fati a paci!
Chi ‘u Signuri si dispiaci! Du diavulu un v’ata scantari
ccù la fidi l’amma scacciari, campa e vidi
ccù la fidi, lu Signuri vidi e pruvvidi!”
Muscia muscia, muscia muscia, muscia muscia a genti nesci
musci musci, musci musci, ognedunu avimmu i nusci
“Iu ‘nni sacciu, un ‘mmi ‘cci ‘mmiscu, i staju ccà e mi pigghiu u friscu!”

E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
E passa u timpu passa, ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
E passa u timpu passa… ma la vita un cangia
si dormi, si travagghia, si passìa e si mangia…
Lalalà lai là lalalà laila lài
lalalà lai là lalalà laila là…

L’esibizione allo Sferisterio